ಸಮಸ್ತ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಷಯಗಳು  ಶ್ರೀ ಸಂಗಣ್ಣ ಕರಡಿ ಸಂಸದರು ಕೊಪ್ಪಳ

ಸಮಸ್ತ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಷಯಗಳು

ಶುಭಕೋರಿದವರು

ಶ್ರೀ ಸಂಗಣ್ಣ ಕರಡಿ,

ಸಂಸದರು ಕೊಪ್ಪಳ

ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಷಯಗಳು. ಶ್ರೀ ಸಂಗಣ್ಣ ಕರಡಿ ಸಂಸದರು ಕೊಪ್ಪಳ

Posted by Kannadanet on Saturday, October 26, 2019

 

Please follow and like us:

Related posts