ಬೆಳಗಟ್ಟಿ ಉರುಸು

Koppal ಅಲಾ ಇನ್ನಾ ಚೌಅಯಾ ಅಲ್ಲಾಹಿ ಲಾಖ್‌ಫುನ್ ಅಲೈಹಿಮ್ ವಲಾಹುಮ್ ಯಹಜನನ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಗುರುವರ ಶ್ರೀ ಹಜರತ್ ಸೈಯದ ಶಾಹ ಮುಸ್ತಫಾ ಖಾದಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಮುರ್ತುಜಾ ಖಾದ್ರಿ ಮಹಾತ್ಮರು ಬೆಳಗು ಇವರ ೨೧೬ನೇ ಉರುಸು .

18 – 03 – 2019 ಸೋಮವಾರ ಗಂಧ

19 – 03 – 2019 ನೇ ಮಂಗಳವಾರ ಉರುಸು

೨೦ರಂದು ಜೀಯಾರತ್

Please follow and like us:
error