ಜಲಸಂರಕ್ಷಣೆ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ

ಕೊಪ್ಪಳ ಶ್ರೀ ಗವಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಜಲದೀಕ್ಷೆ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ

Leave a Reply