ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಸಭೆ

ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲೆ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಸಭೆ. 

Leave a Reply