ಇಂದು ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕುಡಿದ ಮಕ್ಕಳೆ ಉಳಿಲಿಲ್ಲ..‌. ಇನ್ನು ಏಣ್ಣೆ ಕುಡಿದವರ್ ಉಳಿತರ..

Leave a Reply