ಅಮೇರಿಕಾದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪಾರ್ಮುಲಾ ಮಂಡಿಸಿದ ಭಾಗ್ಯನಗರ ಬಾಲಕಿ

ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಾಗ್ಯನಗರ ಧರ್ಮಾಸಾ ಅಂಟಾಳಮರದ ಎನ್ನುವವರ ಮಗಳು ಪೂಜಾ ಈಗಾಗಲೇ ಗಣಿತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅವಿಷ್ಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ಧಾಳೆ. ಈಗ   ಭಾಗ್ಯನಗರದ ಈ ಬಾಲಕಿ  ಅಮೇರಿಕಾದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪಾರ್ಮುಲಾ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಓಮನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ 10ನೇ ತರಗತಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಪೂಜಾಳ ಸಾಧನೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು.

pooja-dharmasa-antalamarad

‘KOPPAL-GIRL “POOJA ANTALMARAD” PRESENTS 08 NEW  FORMULAS

IN THE INTERNATIONAL MATHS CONFERENCE AT,UNIVERSITY OF ILLINOIS, USA

—————————————————————————————–

From 16thto 18th May 8, 2017 an international math’s conference “Geometric and Combinatorial Methods in Group Theory”is going to held at the University of Illinois, Urbana-Champaign, USA. Many mathematicians and scientist will participate to discuss and present new developments.(http://math.uiuc.edu/~jsapir2/Sapir60/)

Kum.Pooja Dharmasa Antalmarddaughter of Dharmasa permanent resident of Bhagyanagar-Koppal and he is working as NRI at Oman has been invited by the 150 year old historical University of Illinois to present her research work in maths.

Pooja, currently studying in Oman 10th class, Indian School Al-Seebunder CBSE syllabus,who has been doing research on “ Involvement of group of cubelets on paint surface of any cube and its applications”since two years to develop 8  new formula  in this area.

The application of the proposed  formulaeare as follows:

  1. i) Estimation of cost required to paint the muti-storied or high rise building with different colours.

ii)Micro- maga size sectioncublets of cube shape object in heat  transfer analysis

iii) Rotational and shuffle of cube shape will also help in the design  of washing machine dip and wash of cloths analysis.

The research was supported and sponsored by New Island Special, Smart Engineering, Oman Greenway Integrated Projects, Oman has many companies, Heera Electronics Koppal, Indian School Al-Seeb also free registration by the conference organizer.

Sri NacheshKelkar Principal, Indian School permitted her to present and expressed that  the only student had already won 5 gold medals, and 1 silver medal at the young age both in academic and extra-curriculum activates.

Pooja joined her mother Smt.Ranjan Dharmasa  and went to University of Illinois Urbana Champaign,

Koppal- District Commissioner Mrs. Kanagavalli, who is happy to hear this news and expressed best wishes for Pooja.

Pooja conveyed thanks to all supporter and sponsors.

 

Please follow and like us:

Related posts

Leave a Comment