ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮತದಾನ? ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ? ಯಾವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ?

  ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮತದಾನ? ಮತದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ? 60-ಕುಷ್ಟಗಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 113469 ಪುರುಷರು, 111210 ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ 10 ಇತರೆ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 224689 ಮತದಾರರಿದ್ದು, 139 ಸೇವಾ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ. 61-ಕನಕಗಿರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 104786 ಪುರುಷರು, 106751 ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ 6 ಇತರೆ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 211543 ಮತದಾರರಿದ್ದು, 22 ಸೇವಾ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ. 62-ಗಂಗಾವತಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 96709 ಪುರುಷರು, 97347 ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ 01 ಇತರೆ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 194057 ಮತದಾರರಿದ್ದು, 22 ಸೇವಾ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ. 63-ಯಲಬುರ್ಗಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 104458 ಪುರುಷರು, 102648 ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ 04 ಇತರೆ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 207110 ಮತದಾರರಿದ್ದು, 122 ಸೇವಾ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ. 64-ಕೊಪ್ಪಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 120336 ಪುರುಷರು, 120614 ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ 15 ಇತರೆ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 240965…

Read More