ಮನುಕುಲದ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನ’

ಮನುಕುಲದ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನ’ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಾ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ  ಸೈನ್ಸ್ ಸೋಸೈಟಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾರ್ಚ್  ಫಾರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನಡೆಯಿತು.  ನಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ

Read more