ಎಐಡಿವೈಓ ಮತ್ತು ಎಐಡಿಎಸ್ಓ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳ ಹುತಾತ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ

Koppal ಕ್ರಾಂತಿ ಚಿರಾಯುವಾಗಲಿ,, ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಾದಕ್ಕೆ  ಧಿಕ್ಕಾರ, ಎಂದು ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೇವಲ 23 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಗುನಗುತ್ತಾ ಗಲ್ಲು ಗಂಬಕ್ಕೇರಿದ ಮಹಾನ್ ಚೇತನ…