ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದ ಜೋಡಿಗೆ ಜೀವಬೆದರಿಕೆ

ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದ ಜೋಡಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಊರಿಗೆ ಕಾಲಿಡಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದೇ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಹನುಮಮ್ಮಳ ಆಸ್ತಿಯ…