ನಾವು-ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗಂಗಾವತಿಗೆ ಬರುವದು ಹೇಗೆ ?

ನಾವುನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಎರಡು ದಿನ ಉಳಿದಿದೆ.  ನಾವು-ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳದ ಆಯಾ ಭಾಗದವರನ್ನು ಸಹಭಾಗಿಗಳಾಗಿ ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ರಾಜ್ಯದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗದ ಸಂಗಾತಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಖಾಮುಖಿ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ ತಪ್ಪದೆ ಸೇರುವ ಸಂಗಾತಿಗಳ ಜೊತೆ ಹೊಸ ಆಸಕ್ತರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜೊತೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ.  ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರುವ ಆಸಕ್ತರು ರಮೇಶ್ ಗಬ್ಬೂರ್  (9844433128),  ಜಾಜಿ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ  (9481662735) ಟಿ.ಎಂ.ಉಷಾರಾಣಿ (9036550365)  ಅರುಣ್ (9901445702) ಈ ನಂಬರುಗಳಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಅಥವಾ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ‌ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. 16 ರ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಉಳಿಯುವವರು ವಸತಿ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮೇಲಿನ ಯಾರಿಗಾದರೂ ತಿಳಿಸಿದರೆ ಆಯೋಜನೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಳವಾದ ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಳೆ ಚಳಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ಲಘು ಹೊದಿಕೆ ತಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.  ನೋಂದಣಿ, ನೋದಣಿ ಫೀಜು ಯಾವುದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು-ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಳಗ ಯಾವುದೇ ಸರಕಾರಿ/ಖಾಸಗಿ ಫಂಡಿನ ಮೂಲಕ ನಡೆವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಲ್ಲ. ಸಮಾನಾಸಕ್ತ…

Read More