ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ಆತ್ಮ ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಇದೆ

Koppal ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ಆತ್ಮ ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೀವು ಸಂಗಣ್ಣ ಕರಡಿ 2 ಲಕ್ಷ ಮತಗಳ ಆಂತರದಿಂದ ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು 2 ಲಕ್ಷ ಮತಗಳ…