ಕಿನ್ನಾಳ ಡಿಜೆ ನಿಷೇದ ಆದೇಶ ಉಲ್ಲಂಘನೆ :  ಐವರ ಬಂಧನ, ಡಿಜೆ ಸಾಮಾಗ್ರಿ ಜಪ್ತಿ.

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ    ಡಿಜೆ ನಿಷೇದ ಆದೇಶ ಉಲ್ಲಂಘನೆ  , ಮಾಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ.  ಐವರ ಬಂಧಿಸಿ ಡಿಜೆ ಸಾಮಾಗ್ರಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ…