ಉಡ್ತಾ ಪಂಜಾಬ್ ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ

ಬಾಲಿವುಡ್ ಹೊಸ ಚಿತ್ರ ಉಡ್ತಾ ಪಂಜಾಬ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಲು ರಚಿಸಲಾದ ಸಮಿತಿಯೊಂದು ಚಿತ್ರದ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜ್ಯ ದ ಹೆಸರು ಹಾಗು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಹಾಗು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. Please follow and like us:

Read More