ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಿತ್ರವಿಮರ್ಶೆ

 ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಜೈ… ಥೇಟರ್‌ಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ರೆ ಎರಡೂವರೆ ಗಂಟೆ ಕಳೆದಿದ್ದೇ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರದು ಎನ್ನುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರತ್ನಗಂಬಳಿ ಹಾಸಿ ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಸಮಯ ಹೋಗೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ

Read more