ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟು ಮತದಾರರ ವಿವರ: ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾವಾರು

Koppal District Voters Details  Total Voters by constituency Details ಕೊಪ್ಪಳ ಮಾ  ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಐದೂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಫೆ.

Read more