ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರೊಗೆ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯ ಪತ್ರ

ಆತ್ಮೀಯ ಕಾಮ್ರೇಡ್, ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬರೆದು ಬರೆದು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಕೈ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದ ಪತ್ರವನ್ನು ಪುನಃ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕೂತಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವಾಗಲೋ ನಿಮಗೆ ತಲುಪಬೇಕಿದ್ದ ಕಾಗದಕ್ಕೆ…