ಬುದ್ಧನ ನಂತರದವನೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ?–ರಘೋತ್ತಮ ಹೊಬ

ಬುದ್ಧನ ನಂತರದವನೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ (Sri Krishna is after Goutham Buddha) -ರಘೋತ್ತಮ ಹೊಬ ಕೆಲದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ“ಬುದ್ಧಿಸಂನ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂಶಗಳು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿವೆ”ಎಂಬ ದೇವನೂರ ಮಹಾದೇವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯ

Read more