ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಗಂಡಾಂತರ-ಸನತ್ ಕುಮಾರ ಬೆಳಗಲಿ

ಭಾರತದಂತೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾದ ಕೆಂಡವಾಗಿದೆ. ಈ ಉರಿ ಬಿಸಿಲಲ್ಲೇ ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡ ದೃಶ್ಯಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಹೃದಯವನ್ನು…