ಹಕ್ಕಿ ಪಿಕ್ಕಿ ಜನಾಂಗದ ಕೌಟಂಬಿಕ ಸರ್ವೆ

ಹಕ್ಕಿ ಪಿಕ್ಕಿ ಜನಾಂಗದ ಕೌಟಂಬಿಕ ಸರ್ವೆ ಪೂರ್ಣ, ಇಂದು ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರ ಕೊಪ್ಪಳ, ಫೆ. 12: ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರದ ಸಜ್ಜಿಹೊಲದಲ್ಲಿರುವ…