ಮಹಿಳೆಯರೇ ನಡೆಸುವ ಸವಿರುಚಿ ಸಂಚಾರಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್‍ಗೆ ಚಾಲನೆ

ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಹಿಳೆಯರು ಮುಂದಾಗಿ- ಡಿ.ಸಿ. ಕನಗವಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಜು. ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸಶಕ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಹಿಳೆಯರು ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಎಂದು

Read more