ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಪರ್ವತ ಏರಿದ ಕೊಪ್ಪಳದ ಅಧಿಕಾರಿ

ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಸ್.ಪ್ರಭಾಕರನ್ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಪರ್ವತ ಏರುವಲ್ಲಿ ಸಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ.  2011 ರ ಬ್ಯಾಚ್ ಐಎಫ್ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಭಾಕರನ್…