ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ

ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ   ಬೆಳಕಿಗಾಗಿ ಹಚ್ಚಿಟ್ಟ ದೊಂದಿ ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಸುಟ್ಟಿತ್ತು ಬೆಳಕನರಸಿ ಹೊರಟ ಮೈ ಮನಸುಗಳ ತುಂಬ  ಕಪ್ಪು ಇಲಾಣ ಹತ್ತಿತ್ತು ಚರಿತ್ರೆಯ…