ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕವಿತೆ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ- ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಬೆಟ್ಟದೂರ್

ಕೊಪ್ಪಳ-18,ಕನ್ನಡದ ಜೋತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಾವ್ಯದ ವ್ಯಾಮೋಹ ಆದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ಕಷ್ಟ- ಸಂತೋಷದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಕಾವ್ಯವು ಮಾನವತವಾದವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ…