ಬೈರಪ್ಪನವರಿಗೊಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಪತ್ರ-ಯೋಗೇಶ್ ಮಾಸ್ಟರ್

ಪ್ರೀತಿಯ ಭೈರಪ್ಪ, ಲೈಂಗಿಕತೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಮ್ಮತಿಯಿಂದಲೇ ಸರಸದಿಂದಲೇ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುವುದು. ಅವಳು ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯಾದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವಳು ತನ್ನ ಹಸಿವಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗಬೇಕೆಂದರೆ ಅದು ದೌರ್ಜನ್ಯ. ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಹಸಿವನ್ನೇ ಪರಸ್ಪರ ಉಣಬಡಿಸುತ್ತಾ ತೃಪ್ತವಾಗುವ ಅತಿ ಸುಂದರ ವಿಷಯ ಈ ಕಾಮ. ಹೆಂಡತಿಯೊಬ್ಬಳು ತನ್ನಂತೆಯೇ ಇದ್ದು ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿರುವ ಸಹಜೀವಿಯೇ ಹೊರತು. ನಾನು ಹೇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಹೊರಲೇಬೇಕಾಗಿರುವ ಯಂತ್ರವೋ, ಗಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಿರುವ ಪಶುವೋ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದೇ ಇರುವವರಿಗೆಂದೇ ಕಾನೂನು. ನನಗೀಗ ಅರ್ಥವಾಯಿತು. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಸಾಹಿತಿಗಳಿಗೂ ಇಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಬರದೇ ಇದ್ದಾಗ ಕಾನೂನಿನ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಮನವರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭೈರಪ್ಪನೋರೇ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲದವನಿಗೇ ಕಾನೂನಿನ ಅಗತ್ಯ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವನು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಭೈರಪ್ಪನೋರೇ, ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪರಂಪರೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದಷ್ಟೇ…

Read More