ಮನೆಗಾಗಿ ಬದುಕನ್ನು ಸೀಮತಗೊಳಿಸಬೇಡಿ : ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಲಹೆ

ಗ್ರಂಥ ಬಿಡುಗಡೆ ಗುರುವಿಗೆ ಮರೆಯಲಾರದ ಕೊಡುಗೆ : ಶ್ಲಾಘನೆ   ಕನಕಗಿರಿ: ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಜೀವನವನ್ನು  ಬರೀ ಮನೆ, ಸಂಸಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸದೇ ಸಮಾಜ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ…