ಕಲೆಯ ದೇಹಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿ ಬಾವ ಬೆಸೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಭಿನಯ ಸಾಧ್ಯ-ಬಿನ್ನಾಳ

ಎಂ.ಪರಶುರಾಮಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಸಿಜಿಕೆ ರಂಗಪುರಸ್ಕಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕೊಪ್ಪಳ : ರಂಗಕಲೆ ಎನ್ನುವುದು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಂಡರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಕು ನೋಡಿದಾಗ ಕಲೆ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ಕಾಡು ಕಗ್ಗಲ್ಲು

Read more