ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಮತದಾನ ಮಾಡಿ: ಶ್ರೀಮತಿ ಸಾಲಿಮಠ

ವಿಜಯಪುರ ಏ. ೮- ಮತದಾನ ಎಂಬುದು ಸಂವಿಧಾನವು ನಮಗೆ ನೀಡಿದ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಹಕ್ಕು. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಪ್ಪದೇ ಮತದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಖ್ಯಾತ ಹಾಸ್ಯ

Read more