ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿ. ಮಂಜುನಾಥ್‌ಗೆ ಪ್ರದಾನ

ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಂದ ಸಿ. ಮಂಜುನಾಥ್‌ಗೆ ಪ್ರದಾನ ಬಳ್ಳಾರಿ, ಜ.೩೧:ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ೨೦೧೭ ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನಗರದ

Read more