2018 ರ ಸಾಲಿನ ವಿಭಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎನ್ ರವಿಕುಮಾರ್ ಗೆ

ಧಾರವಾಡ : 2018 ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಭಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಎನ್ ರವಿಕುಮಾರ್ (ಟೆಲೆಕ್ಸ್ ರವಿ) ಕೃತಿ ರವಿಕುಮಾರ ಕವನಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ದೊರೆತಿದೆ. . ಕೆ

Read more