ಸಂವಿಧಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ: ತೀಸ್ತಾ ಸೆಟಲ್ವಾಡ್

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ಧ ವೇಧಿಕೆಗೆ 15 ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ ಮಾನವಹಕ್ಕು ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ತೀಸ್ತಾ ಸೆಟಲ್ವಾಡ್‍ರಿಂದ ವಿದ್ಯುಕ್ತ ಚಾಲನ ೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಡಿ.29: ಸಂವಿಧಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ.

Read more