You are here
Home > ಕರ್ನಾಟಕ > ಗದಗ (Page 2)

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ದಲಿತಪರ ಮಹಾ ಒಕ್ಕೂಟ್ಟದಿಂದ ಸಂಸದರ ಕಛೇರಿ ಮುತ್ತಿಗೆ

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ದಲಿತಪರ ಮಹಾ ಒಕ್ಕೂಟ್ಟದಿಂದ ಸಂಸದರ ಕಛೇರಿ ಮುತ್ತಿಗೆ ಗದಗ ಮಹದಾಯಿ ಮತ್ತು ಕಳಸಾ ಭಂಡೂರಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕಾ ಬಂದ ಹಿನ್ನಲ್ಲೆಯ್ಲಲಿ ಕನ್ನಡಪರ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಒಕ್ಕೂಟ ದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ ಬೆಂಬಲಾರ್ಥವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ದಲಿತಪರ ಮಹಾ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಸಂಸದ ಕಛೇರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗಿತು. ಗದಗÀ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ವೃತ್ತ ದಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರ ವಿರೂದ್ದ ಘೋಷಣೆ ಯಂದಿಗೆ ಪಾದ ಯಾತ್ರೆ ಮೂಲಕ ಸಂಸದ ಕಛೇರಿ ಮುಂದೆ ಚಾಪಿ ಹಾಸಿ

Top