ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ದಲಿತಪರ ಮಹಾ ಒಕ್ಕೂಟ್ಟದಿಂದ ಸಂಸದರ ಕಛೇರಿ ಮುತ್ತಿಗೆ

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ದಲಿತಪರ ಮಹಾ ಒಕ್ಕೂಟ್ಟದಿಂದ ಸಂಸದರ ಕಛೇರಿ ಮುತ್ತಿಗೆ ಗದಗ ಮಹದಾಯಿ ಮತ್ತು ಕಳಸಾ ಭಂಡೂರಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕಾ ಬಂದ ಹಿನ್ನಲ್ಲೆಯ್ಲಲಿ ಕನ್ನಡಪರ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಒಕ್ಕೂಟ ದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ ಬೆಂಬಲಾರ್ಥವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ದಲಿತಪರ ಮಹಾ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಸಂಸದ ಕಛೇರಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗಿತು. ಗದಗÀ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ವೃತ್ತ ದಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರ ವಿರೂದ್ದ ಘೋಷಣೆ ಯಂದಿಗೆ ಪಾದ ಯಾತ್ರೆ ಮೂಲಕ ಸಂಸದ ಕಛೇರಿ ಮುಂದೆ ಚಾಪಿ ಹಾಸಿ ಸಂಸದ ಕಛೇರಿ ಎದುರಿಗೆ ಸಂಸದರ ವೀರೂದ್ದ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಧಾನಿ ವಿರುದ್ದ ಘೋಷಣೆ ಹಕಲಾಗಿತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಹೂರಾಟಗಾರರು ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರಕೆ ್ಕಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು ಮತ್ತು ಕೇಲ ಕಾಲ ರಸ್ತೆ ತಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರದ ವಿರುದ್ದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೂದಿ ಮದ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕೆಮದ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು ಈ ಸಂದಭ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಒಕ್ಕೂಟ ಸಂಚಾಲಕ…

Read More