ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ದಲಿತಪರ ಮಹಾ ಒಕ್ಕೂಟ್ಟದಿಂದ ಸಂಸದರ ಕಛೇರಿ ಮುತ್ತಿಗೆ

ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ದಲಿತಪರ ಮಹಾ ಒಕ್ಕೂಟ್ಟದಿಂದ ಸಂಸದರ ಕಛೇರಿ ಮುತ್ತಿಗೆ ಗದಗ ಮಹದಾಯಿ ಮತ್ತು ಕಳಸಾ ಭಂಡೂರಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕಾ ಬಂದ ಹಿನ್ನಲ್ಲೆಯ್ಲಲಿ ಕನ್ನಡಪರ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಒಕ್ಕೂಟ

Read more