ಬುದ್ಧಮಾರ್ಗದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಶಾಂತಿ: ಯಡಹಳ್ಳಿ

ಸಾರಿಪುತ್ರ ಬುದ್ಧವಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಆಚರಣೆ ವಿಜಯಪುರ : ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧರ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಮಾತ್ರ ಇಂದು ಜಗತ್ತನ್ನು ಭಯ ಮತ್ತು ಆತಂಕದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು

Read more