ಸರಳವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಮರಳು ಒದಗಿಸುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗುರಿ : ಸಿ.ಸಿ ಪಾಟೀಲ

ಕೊಪ್ಪಳ ಸೆ.   ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನರಿಗೆ ಮರಳು ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ತಲುಪುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಚಿವರಾದ ಸಿ.ಸಿ ಪಾಟೀಲ ಅವರು

Read more