ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಮಾರಾಟ ಮೇಳ : ಪ್ರಕಾಶಕರು/ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು

ಕೊಪ್ಪಳ ಸೆ. 16 ): ಇದೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್. 29 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೊÃಬರ್. 07 ರವರೆಗೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗುವ “ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಕನ್ನಡ…