ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಮಹತ್ವ

 ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಹಬ್ಬ ನಿಮಿತ್ಯ ಕಿರು ಲೇಖನ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೫, ಇದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜನ್ಮದಿನ. ಈ ಲೋಕದ ಜನರ ಪಾಪ ನಿವಾರಿಸಲು…