ದೇಶ ಸುಡುವ ಈ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸಲು ಒಂದಾಗೋಣ

ಭಾರತ ಮನುವಾದಿ ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ಬೆಂಕಿಯ ದವಡೆಗೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಹಾದಿ, ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಹೊಡೆದು ಕೊಲ್ಲುವ ಪೈಶಾಚಿಕ ಕೃತ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಈ ಕೊಲೆಗಡುಕತನವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುವ ಸಮೂಹ

Read more