ಆದಿ ಜಾಂಬವ -ಜಂಬೂದ್ವೀಪೇ- ಭರತ ಖಂಡೇ – ಭರ್ತವರ್ಷೇ ಏನಿದರ ಅರ್ಥ ?! -ಡಾ.ವಡ್ಡಗೆರೆ ನಾಗರಾಜಯ್ಯ 

ಆದಿ ಜಾಂಬವ ಅಥವಾ ಮಹಾ ಆದಿಗ: (ಭಾಗ -1) ಆದಿಜಾಂಬವನು ಮಾದಿಗರ ಮೂಲ ಪುರುಷ. ಜಾನಪದ ಮೌಖಿಕ ಪುರಾಣಕಾವ್ಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅವನು ವಿಶ್ವಸೃಷ್ಡಿಗೂ ಆರು ತಿಂಗಳು ಮೊದಲೇ

Read more