ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಜಾರ್ಜ್ : ನೀವು “ಅವರು ಹೆಣೆದ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಬಾರದಿತ್ತು”

ಜನಹೋರಾಟದ ಅಗ್ನಿಕುಂಡದಿಂದ ಮೇಲೆದ್ದು ಬಂದ ಸೋಷಲಿಸ್ಟ್ ನಾಯಕ ಜಾರ್ಜ್ ಫರ್ನಾಂಡೀಸ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ,ನಮ್ಮ ಆ ಯೌವನದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಜ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಹೀರೋ, ಅವರನ್ನು ನಾನು ಮೊದಲ ಬಾರಿ

Read more