ಗುರುವಿನ ಗೋಳು ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲವೆ?.

ಮಗುವುನಲ್ಲಿರುವ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಡೆದೋಡಿಸಿ, ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಮರ ಬೆಳೆಸುವ “ಗುರು”ವಿನ ಬದಿಕೀಗ ಬೀದಿಗೆ ಬಿಳುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳು ವಯಸ್ಕರಾಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿ ದಾರಿ…