ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಿಗೊಂದು ಬಹಿರಂಗ ಪತ್ರ

  ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರೆ, ನೂತನವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ನಿಮಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿವೃದ್ದಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ

Read more