ಹೈ.ಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ವಿಮೋಚನಾ ಚಳುವಳಿಯ ಆಶಯವನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೋಯ್ಯೋಣ.

ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಬೇಕು. ಈ ಭಾಗ ಆರ್ಥಕವಾಗಿ, ಸಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಬಲಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎಂಬ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಮೋಚನಾ ಚಳುವಳಿಯ ಆಶಯ ಆಶಯವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಪ್ರಭಲ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿದ್ದರು

Read more