ಇವರೇಕೇ ಇಷ್ಟು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು…? -ಕೆ.ಎಲ್.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಐಜೂರು

KL Chandrashekhar Aijoor ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇರುನಟ ಡಾ.ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಆಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ದಿನಗಳಾಗಿದ್ದವು. ನಾನು ಅದೇ ಆಗಷ್ಟೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನ University Law Collegeನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ವರ್ಷದ

Read more