ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧ್ಯ-ಶಂಕರ ಬೆಳ್ಳುಬ್ಬಿ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತಮವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಮೌಲ್ಯ ಪಡೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ…