ಸರ್ಕಾರಿ ಉಪಕರಣಾಗಾರ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ Koppal ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕಟಣೆ

Govt Tool Room & Training Centre, Koppal

ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕಟಣೆ 2022-23
Diploma Admission 2022-23

ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಕೋರ್ಸ್ (3+1 year)
1. ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಇನ್ ಟೂಲ್ & ಡೈ ಮೇಕಿಂಗ್
2. ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಇನ್ ಮೇಕಾಟ್ರಾನಿಕ್ಸ

Diploma courses (3+1 year)
1. Diploma in Tool & Die Making Engg
2. Diploma in Mechatronics Engg
(1 year mandatory Industrial Training with stipend)

ಆರ್ಹತೆ/Eligibility
1. ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣ ಹಾಗು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರಬೇಕು.
SSLC pass & Karnataka resident
SKILL ORIENTATION COURSES.
Short-term courses
1. Tool Room Machinist, 1 year (SSLC pass/fail)
2. Turner 4 months -SSLC PASS
3.Miller 4 months -SSLC PASS
4. Grinder 4 months -SSLC PASS
5. Fitter, 4 months -SSLC Pass
6. CNC operator- SSLC, ITI, DIPLOMA,BE
7. CNC programmer -SSLC, ITI DIPLOMA,BE
8. CNC operator cum setter -ITI, DIPLOMA,BE
9. CAD Designer -ITI DIPLOMA,BE
10. CAM- ITI, DIPLOMA,BE

ವಿಳಾಸ/Address
Govt Tool Room And Training Centre Gadag road Dadegal Koppal
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ: https://karunadu.karnataka.gov.in/gttc

Contact no:
Mobile & whatsapp: 9902556110

Please follow and like us: