ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಷಯಗಳು ಅಮರೇಶ ಗೋನಾಳ

ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಷಯಗಳು
ಅಮರೇಶ ಗೋನಾಳ
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು