ದಕ್ಷಿಣಾಯನ – ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಬರಹಗಾರರ ಸಮಾವೇಶ

ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಂವಾದ ಮತ್ತು ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಈ ಕಾಲದ ಅತ್ಯಗತ್ಯಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟರ್‍ಗಳನ್ನು ನಾಡಿನ ಕಿರಿಯ-ಹಿರಿಯ ಬರಹಗಾರರು ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡುವ ಮೂಲಕ #ದಕ್ಷಿಣಾಯನ_ಕರ್ನಾಟಕ

ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ_
ಸಮಾವೇಶ ವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು.

Please follow and like us: