ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಸೋಲಿರಲಿ, ಗೆಲುವಿರಲಿ ಬದುಕುವ ಛಲವಿರಲಿ.

ಇಂದು SSLC ಫಲಿತಾಂಶ ಸೋಲಿರಲಿ, ಗೆಲುವಿರಲಿ ಬದುಕುವ ಛಲವಿರಲಿ. ಫಲಿತಾಂಶ ಏನೇ ಆಗಲಿ ದೃತಿಗೆಡದೇ ಒಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆತಾಯಿ ಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೋಳ್ಳಿ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್.20140512_122107