ವಿಶ್ಚ ರತ್ನ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ ಅಂಬೇಡ್ಕರ-ಹಾಲೇಶ ಕಂದಾರಿ

ಮಾನವ ಜನಾಂಗದ ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ ಮಹಾನ್ ಮಾನವತಾವಾದಿ ಡಾ.ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ದಲಿತ ಜನಾಂಗದ ನಾಯಕರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ., ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಯಕರೂ ಹೌದು. “ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಾದರಷ್ಟೇ ಸಾಲದು;

Read more