ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಚಲೋ – 28ನೇ ಜನವರಿ, 2019

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಮಗ್ರ ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ(ಐಸಿಡಿಎಸ್) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ(ಎನ್.ಎಚ್.ಎಂ.) ಹಾಗೂ ಮಿಡ್ ಡೇ ಮೀಲ್(ಎಂ.ಡಿ.ಎಂ.ಎಸ್) ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು, -ದೇಶದ ಹಲವು ಕೋಟಿ ಮಕ್ಕಳು, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು

Read more