ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರಕಾರದಿಂದ ಭತ್ತ ಖರೀದಿ

ಡಿ. ೦೫ ರಿಂದ ರೈತರ ನೊಂದಣಿ ಆರಂಭ : ಪಿ. ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಪ್ಪಳ ಡಿ. ೦೪ : ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ರೈತರಿಂದ

Read more