ಹಂಪಿ ಉತ್ಸವಕ್ಕಾಗಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿದ ಕರವೇ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಸಂಘಟನೆ

*ಹಂಪಿ ಉತ್ಸವಕ್ಕಾಗಿ ಭಿಕ್ಷೆ ನೀಡಿ. : ಕರವೇ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಗಂಗಾವತಿಯಲ್ಲಿ ವಿನೂತನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ.* ಗಂಗಾವತಿ : ದಿ. 02-12-18 ಗಂಗಾವತಿ ಬರ ಮತ್ತು ಅನುದಾನ ಕೊರತೆ

Read more