ಸಿ ಎಂ ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಹೇಳಿಕೆ ನಾಚಿಕೆಗೆಡಿತನದ್ದು: ಸಿ ವಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ

Koppal : ರೈತರ ನ್ಯಾಯುತ ಬೇಡಿಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೆಕಾಗಿದ್ದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೆ ರೈತರನ್ನು ಗುಂಡಾಗಳು ,ರೈತ ಮಹಿಳೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದೆ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಬಳಸಿದ್ದು…